Stacks Image 8313
LISTEN TO THE VOICES OF SALISH AND PEND D'OREILLE TRIBAL ELDERS
At the heart of The Salish People and the Lewis and Clark Expedition are the elders’ oral histories, recorded in Salish and presented in the book in a bilingual, Salish-English format. Now, as you read the text, you can also listen to the elders’ voices from the Salish-Pend d'Oreille Culture Committee’s original recordings.

Book Details:
The Salish People and the Lewis and Clark Expedition by the Salish-Pend d'Oreille Culture Committee and Elders Advisory Council, University of Nebraska Press (2003 and 2008)
Passages from the SQCC oral history archives
 • Dedication, Page v— read by Shirley Trahan
  [+]
  Stacks Image 7741
  Shirley Trahan
  Ese ye emin
  x̣͏ʷl̓ qe es puteʔm qe x̣͏ʷl̓čmusn
  u yet
  ɫx̣͏ʷa sqlqlix͏ʷ
  u
  e putiʔ c̓n̓en̓n̓es.

  This book is written
  because we respect our ancestors
  and the people here today
  and the generations yet to come.

 • Pages 2-6 — Mitch Smallsalmon
  [+]
  Stacks Image 7739
  Mitch Smallsalmon
  u tssi…
  ne
  ɫi l es milk̓͏ʷ ye st̓úlix͏ʷ
  u es
  uk̓͏ʷ ɫu maliymistis ɫu sqlix͏ʷ
  est! est es aeti,
  est es ox̣͏ʷtil̓ši ɫu
  s
  x͏ʷsix͏ʷlts ɫu tssi sqlix͏ʷ.
  I
  x͏ʷuk̓͏ʷ ye sulix͏ʷ,
  i
  x͏ʷuk̓͏ʷ ye air, ye nwst,
  esya
  ʔ u e.

  A long time ago.…
  all over this land
  the people's medicine was put here…
  It was good! Their home life was good,
  they were growing up in a good way,
  the children of the long-ago people.
  The land was clean,
  the air was clean,
  everything was good.

 • Pages 12 - 14 — Pete Beaverhead[+]
  show
  Stacks Image 7799
  Pete Beaverhead
  show
  K͏ʷet ɫiʔé iʔs meyeʔm, kʷet ɫu k̓͏ʷɫpaʔx̣nten,
  n nté č̓ t eɫl nq̓͏ʷoqey smx̣͏ʷop
  u
  č̓ msɫnq̓͏ʷoqey
  ci
  č̓ciʔ.
  U np
  ƛ̓mú ec̓x̣ey
  ɫu i tmi.
  u iqs cmeyyeʔ ɫu in qnqeneʔ,
  i slsile
  ʔ,
  i s
  pépiyeʔ,
  in lila
  iyeʔs,
  púpiyeʔs ɫu es nmicinms….

  _________________________

  K͏ʷet t eʔ cx͏ʷuy,
  ye c
  čč̓ʔe,
  u w
  íʔiis ɫu suyapi.
  Nq
  ʷomíʔis ɫu suyapi,
  i pqpiq,
  u es upupus.
  E
  c̓x̣ls teʔs čɫix͏ʷx͏ʷmu
  x̣ʷl̓ is piq i k͏ʷils.
  K͏ʷet ɫu číʔicntm ɫu t suyapi
  k̓ʷ ƛ̓e cnel ɫu suyapi,
  k͏ʷet x͏ʷpx͏ʷéʔepis ɫu ep spum ɫu sim,
  e k̓͏ʷɫsux͏ʷmeʔis l e
  u qs
  ɫaqq.
  Cuti
  ɫu ilmíx͏ʷm,
  em x͏ʷpx͏ʷépntp ci sim, ci ep spum
  m l
  e m ɫaʔ́aqq.
  X̣͏ʷa es siy̓úʔuti.”
  Es nte es si
  y̓úʔuti,
  u i pqpiqs.

  ______________________

  T eʔ es ctax̣͏ʷllu cx͏ʷuy u miyip
  ep
  ɫ nčc̓x̣͏ʷc̓x̣͏ʷéʔepletn ɫu suyapi.
  K̓͏ʷ ɫu qs cníʔek͏̓͏ʷ
  ɫu ʔes šʔit qs cníʔek̓͏ʷmi ɫu suyapi
  u
  ƛ̓e qe tumistmɫls
  ɫu qe st̓úlix͏ʷ ɫu l amotqn.
  Cuys,
  “Q
  ʷu aqs x͏ʷic̓štm t ƛ̓iyéʔ
  iqs ƛ̓em t st̓úlix͏ʷ.
  Ep
  ɫ sulix͏ʷ. e ɫu n wim t sulix͏ʷ."
  K͏ʷemt cuys ɫu amotqis, ɫu king,
  em aq st̓úlix͏ʷ."
  K͏ʷet ɫi ɫu, i c̓y̓ú qe es wičɫlt ɫu qe
  s
  t̓úlix͏ʷ u ƛ̓e qe tumistmɫlt.
  _________________________

  K͏ʷet cnt̓éʔels
  U n
  št̓úʔulex͏ʷm t scac.
  U
  k͏ʷet hoy c̓x̣ey ƛ̓e ƛ̓x͏ʷupmntm.
  _________________________

  u es šʔí sqlix͏ʷ wíʔiis,
  k͏ʷet k̓͏ʷnk̓͏ʷéʔen̓štm t sq̓l̓q̓l̓é
  t sc
  ɫk̓͏ʷɫik̓͏ʷ.
  e ɫu nx̣éʔseʔelsmis, léʔemtmis,
  ɫu t sqlix͏ʷ.
  K͏ʷet č̓ e u qe nunnx͏ʷeneʔ.
  _________________________

  K͏ʷet es mi-i-i-ilk͏ʷ yetɫx̣͏ʷa ye st̓úlix͏ʷ, qe
  s
  t̓úlix͏ʷ, ye es sunk͏͏ʷ
  u
  c̓x̣e t lč̓ntéʔes x̣͏ʷl̓ qe npl.
  Qe q
  x͏ʷqeyx͏ʷɫlt ɫu pn t qe snlclciʔtn.
  U qe cu
  ɫlt ɫu t suyapi,
  “Ih
  éʔ ɫu aqs sqlix͏ʷúlex͏ʷ.
  Aq
  ɫ nlciʔtn.”
  U qe e
  ɫ ɫsx͏ʷsux͏ʷmels
  tes hehe
  mɫʔu acre,
  t qeq s
  t̓úlix͏ʷ, t qeqɫ mtn.
  Qe cu
  ɫl, “Ihéʔ ɫu aqɫ mtn,
  aq
  ɫ st̓úlix͏ʷ.”
  K͏ʷet nx͏ʷʔit, č̓e k͏ʷtnlex͏ʷ
  ɫu smʔawʔúlex͏ʷ
  u e
  ɫ k̓͏ʷúʔuis
  ɫu t suyapi
  u qe tumistm
  ɫls x͏ʷic̓šmis nʔeyʔeysis ɫu t
  suyapi u cnpil

  u qe
  imɫlt.
  K̓͏ʷ unex͏ʷ i qeqs imi ci eighty acres,
  qeqs snlci
  ʔtn.
  Hoy
  tax͏ʷlle nʔeyʔeysis ɫu t suyapi,
  ɫu slt̓úlix͏ʷ— qe tumi-i-istmntm
  u put u qes mi

  So this, that I am telling, when I
  thought about it,
  I think it is from three hundred snows ago
  to four hundred snows ago, and even
  beyond that time.
  And it's the end, like of what is known.
  What I am going to tell is what was
  passed on to me by my paternal
  grandmothers, my maternal grandfathers,
  and my paternal grandfathers, by their
  great-great-grandparents,
  their great-grandparents...
  _________________________

  Then from there, time passed until it was
  closer to our time now,
  and the Indians saw the whiteman.
  They felt pity for the white people,
  because they were white,
  and they had beards.
  The white men looked as if they were
  cold because their faces were white and
  red. Then, when the Indian people were
  met by the whitemen (because they had
  already landed), the Indian people then
  spread out their fur blankets and
  motioned to the white men to sit on the
  blankets. Their chief told them, “Spread
  out the fur blankets
  so that the white men can sit on them.
  Maybe they are cold.” The Indians
  thought the white men were cold because
  they were white-faced.
  _________________________

  From that time on, it became known
  that the white people had laws.
  Right then, when the white men were to
  come across the ocean for the first time,
  they had already taken ownership of our
  land for their king or leader. The
  whiteman told their leader,
  “You give me a ship to go across to look
  for some land.
  There is land. I will see land."
  He told his leader, his king,
  “It will be your land.”
  They hadn’t even seen our land yet, and
  they had already taken ownership of it.

  _________________________

  The whiteman crossed and landed, and he
  stuck a flag and pole in the ground. And
  then it's like they already won our land.
  _________________________

  The first Indians they saw,
  the whites showed them necklaces,
  that had been strung.
  The people liked them and were glad to
  get them. Then from that
  we believed and trusted them.
  _________________________

  Today, this land a-a-a-all over,
  our land, this island —
  had been tied it up for us.
  They chased us from our homes.
  And the whiteman told us,
  “This is to be your land.
  It is where you will live.”
  Then they set it up, surveyed it
  in 80 acres, to be our land, for each of us
  to possess what was left over.
  We were told, “Here, you can have
  what's left for your land.”
  It was a vast area of land, and there was a
  lot left over after they gave us those
  pieces, and the white people arranged it
  so that we sold the land;
  we sold it, and it was bought by the
  whiteman, and they came in
  and crowded us out.
  It
  is the truth, all we got was that eighty
  acres, for our place to live.
  That’s when the whiteman began buying
  it, all the lands — we so-o-o-old it, and
  now it is almost all gone...

 • Pages 15 — Mitch Smallsalmon[+]
  show
  Stacks Image 7803
  Mitch Smallsalmon
  show
  K͏ʷet l e u es čšín, u ɫu x̣͏ʷa l e
  u a
  ey u ɫu es šʔí suy cx͏ʷuy,
  ɫu es custm Columbus.
  K͏ʷet ɫu cnel, u wiis ye st̓úlix͏ʷ,
  ipnc ɫu t ƛ̓iyéʔs
  u n
  št̓ulex͏ʷis ɫu scac.
  C̓x̣ey es lemti,
  es lemti ti
  x͏ʷ st̓úlix͏ʷ.
  U wi
  is, we wiis ye sqlix͏ʷ,
  tutupiye
  t,
  es t
  ʔacc̓x̣.
  K͏ʷet ta es misten,
  ta ciqs cu
  ɫu, ɫu l e
  u e
  c̓x̣e ɫu sc̓k̓͏ʷɫpaʔas ɫu suy.

  _______________________

  K͏ʷet ck̓͏ʷɫčí u ƛ̓e,
  ƛ̓e iis ye st̓úlix͏ʷ.
  ƛ̓e wim t qs st̓úlix͏ʷ,
  u ta
  x̣͏ʷa es k͏ʷestc ci,
  cni
  ɫc snčc̓x͏ʷeples.
  u c̓x̣ey qs nmeɫx͏ʷ
  ye t qe sq
  lix͏ʷ,
  k̓͏ʷ ɫu t st̓úlix͏ʷ c̓x̣ey ta es sewpleʔis
  mi neɫi
  k͏ʷet č̓ snčc̓x̣͏ʷepletis
  u t
  k̓͏ʷuntes.

  Then that’s when people said
  the first whiteman here came
  from what you call Columbus.
  When he came across and saw this
  land, when he got off his ship,
  he put his flag in the ground.
  I guess same as saying he was glad,
  glad to have and own some land.
  He did see the Indians
  standing in groups
  all staring at him,
  but I’m not going to say
  what was on their minds —
  I mean, about the white people.

  ________________________

  Then, just as soon as he was on the
  ground, just like he put a brand on this
  land. He found the land,
  but I don’t think he carried
  any kind of important papers about
  laws. And to come here
  and take away and claim our Indian
  land — he didn’t even have permission
  from anyone to take our land,
  but I guess they thought they’d just
  go ahead and use their own laws.

 • Pages 20 — Mitch Smallsalmon (read by Shirley Trahan)[+]
  show
  Stacks Image 7805
  Mitch Smallsalmon
  show
  Neɫi ɫu tssi
  ɫiʔe sqlix͏ʷ
  ɫu es x͏ʷlx͏ʷílt
  l mil
  k̓͏ʷ u esnpylsi…
  Ta ma l
  e u ec̓x̣ey
  ɫu sqlix͏ʷ ɫu tssi.
  Esya
  ʔ ɫiʔe x͏ʷix͏ʷeuɫ
  x͏ʷʔit ɫu x͏ʷix͏ʷeuɫ.
  X͏ʷʔit ɫu tʔe ste
  u
  ɫiʔe st̓úlix͏ʷ i est
  u
  ɫiʔe saap i x͏ʷuk̓͏ʷ.

  Of course, long ago
  the Indian people
  who were living
  were happy all the time…
  You know, that’s how Indians
  were a long time ago.
  All these animals —
  there were many animals.
  Plenty of everything,
  and this land was good.
  And the air here was clean.

 • Pages 23 — Pete Woodcock[+]
  show
  Stacks Image 7807
  Pete Woodcock
  painting by Dwight Billedeaux
  show
  e tma ɫu tssi
  l
  e u ec̓x̣ey
  ɫu sqlix͏ʷ.
  Ye s
  eƛ̓m, ye sx̣͏ʷeʔli,
  ye se

  ci esya
  ʔ
  u es
  k̓͏ʷl tk̓͏ʷneʔi ɫu sqlix͏ʷ
  ɫu x̣͏ʷl̓ e ʔist.

  You know, a long time ago,
  this is the way it is
  with the Indian people.
  The bitterroot, the camas,
  wild onion,
  and everything else —
  the Indian people are gathering and storing
  for the winter months ahead.

 • Pages 23 — Pete Beaverhead[+]
  show
  Stacks Image 7809
  Pete Beaverhead
  show
  K͏ʷet e ci eɫ nk̓͏ʷu spniʔ
  e ƛ̓e es ix͏ʷllm,
  t
  ʔe ste ɫu eɫ es k̓͏ʷulm.
  e ɫu c̓x̣ey tʔes
  lmncuti ye siqaɫq,
  u ye sc
  ect,
  u
  e sqq̓m̓e,
  u
  e sčɫip.
  L mil
  k̓͏ʷ u es q̓͏ʷapmi,
  l mil
  k̓͏ʷ u es tix͏ʷm.


  Then the following month,
  they do something different,
  they are working on something.
  Things are rotating, going in a circle all the
  time, like the berries or things you pick,
  the roots and things you dig,
  and the fishing,
  and the hunting.
  They are constantly moving,
  gathering things all the time.

 • Pages 25 — Pete Woodcock[+]
  show
  Stacks Image 7811
  Pete Woodcock
  painting by Dwight Billedeaux
  show
  u t q͏ʷoyʔe c̓x̣ey cwitn ɫu ilmilk̓͏ʷ
  ɫu isnk͏ʷsqlix͏ʷ,
  tma
  ɫiʔe qepc x̣͏ʷa put ste ɫu spniʔ,
  e tix͏ʷntm ɫu qs cʔiʔiɫis.
  u tin p̓x̣͏ʷp̓x̣͏ʷot eʔect ɫu t seƛ̓m…
  Wis
  eʔect ɫu t seƛ̓m
  k͏ʷet tax̣͏ʷlle eʔect ɫu t,
  ɫu t sx̣͏ʷeʔli… se… qɫ nmeƛ̓mn
  ɫu l sq͏ʷoleʔeps.
  K͏ʷet tiʔix͏ʷis ɫiʔe qʔes custm
  atmqn, e Snč̓l̓e q̓͏ʷomqeys.

  What I have seen when I was growing up
  was my fellow Indian people,
  during some month in the spring,
  starting to gather their food.
  My parents would dig bitterroot…
  After they were done digging bitterroot
  then they would start to dig
  camas… onions… to be a mixture
  in their camas baking.
  Then they would pick what we call
  atmqn (tree moss), this Coyote’s hair.

 • Pages 26 — Mose Chouteh[+]
  show
  Stacks Image 7813
  Mose Chouteh
  show

  u tssíp, ɫu es custm swiqɫc̓eʔ
  ɫu l sʔánɫq —
  put
  c̓ʔék̓͏ʷ ɫu x͏ʷy̓é,
  e im̓š ɫu qe p̓x̣ʷp̓x̣ʷot
  t
  čɫčewl,
  es tix
  ʷcní t q̓ʷeyq̓ʷay.
  e put č̓eyʔiʔil,
  e eɫ ckʷk̓͏ʷelp.
  E
  ɫ im̓š
  es custm es
  ʔem̓šl̓wi.
  Put qepc,
  e eɫ ckʷk̓͏ʷelp.
  u qe p̓x̣ʷp̓x̣ʷot, ɫu qe x̣ʷlč̓musn.

  A long time ago, what is called swiqɫc̓eʔ
  — the summer hunt —
  just when the wild roses bloom,
  our parents and elders
  moved to the plains country,
  to harvest buffalo.
  Towards fall,
  they would move back home.
  Then they move back again —
  this is called es
  ʔem̓šl̓wi — moving from
  camp to camp. When spring came,
  they moved back home again.
  These were our parents, our ancestors.

 • Pages 36 — Pete Beaverhead[+]
  show
  Stacks Image 7815
  Pete Beaverhead
  show
  T e u eyɫ xʷeʔúlexʷ
  ɫu uɫ ʔAmtqn,
  u
  ɫ Snq̓ʷeymnc,
  u
  ɫ Snk̓ʷɫxʷexʷei.
  L
  e u xʷʔit sck̓ʷulsc ɫu Snč̓l̓é.
  K
  ʷet t e u iú-u-u-u-u-u
  nc
  čn̓šncu u spnúʔuys
  ɫu kʷtkʷtu-u-unt xʷixʷeúɫ.


  From here there are many places,
  like
  ʔAmtqn,
  and Sn
  q̓ʷeymnc,
  and Sn
  k̓ʷɫxʷxʷei.
  This is where Coyote did many things.
  Coyote we-e-e-e-e-ent through there,
  going all around and getting rid of
  all the hu-u-uge animals.

Place-Names
 • Pages 41 - 50 Missoula Valley Area read by Tony Incashola[+]
  Stacks Image 7523

  Tony Incashola

  Page 41: area at the base of Evaro Hill.
  Salish name: Sn
  ɫp̓ú(pƛ̓m̓)
  Translation: Place Where You Come Out to a Clear Area


  Page 44: the Council Grove area.
  Salish name: lm
  Translation: Tree Limb Cut Off
  Other Salish name: Nc
  x̣͏ʷotes


  Page 46: the Missoula area / confluence of Rattlesnake Creek & Clark Fork River.
  Salish name: N
  ɫʔay(cstm)
  Translation: Place of the Small Bull Trout.


  Page 49: Pattee Canyon and trail to Deer Creek and ford of Clark Fork near Bonner.
  Salish name: Slo
  ʔt.
  Translation: Two Valleys Coming Together to Make One Little Valley.


  .
 • Pages 51 - 54 Blackfoot River Drainage read by Tony Incashola[+]
  Stacks Image 7527

  Tony Incashola

  Page 51: the Bonner area / confluence of Blackfoot and Clark Fork Rivers.
  Salish name: N
  ʔaycstm.
  Translation: Place of the Big Bull Trout.


  Page 52: camas digging grounds near Potomac, Montana.
  Salish names: Qa
  s and Epɫ tx̣͏ʷeʔ
  Translation: Ep
  ɫ tx̣͏ʷeʔ means It Has Camas


  Page 54: Lewis and Clark Pass.
  Salish names: Smtu Sx̣͏ʷcuʔs
  Translation: Indian Fort Pass


  .
 • Pages 55 - 64 Bitterroot Valley (North Half) read by Tony Incashola[+]
  Stacks Image 7521

  Tony Incashola

  Page 55: Lolo area / confluence of Lolo Creek & Bitterroot River.
  Salish name: Tmsm
  ɫí
  Translation: No Salmon


  Page 58: Lolo Trail.
  Salish name: Naptni
  šá
  Translation: Trail to the Nez Perce


  Page 59: Lolo Hot Springs area.
  Salish name: Snt
  mqey
  Translation: Steam on a Ridge Top


  Page 60: Lochsa and Clearwater River system.
  Salish name: Ep Sm
  ɫí
  Translation: It Has Salmon


  Page 61: Bitterroot River.
  Salish name: Nstet
  cx͏ʷetk͏ʷ
  Translation: Waters of the Red Osier Dogwood


  Page 62: Stevensville area.
  Salish name:
  q̓éɫml̓š
  Translation: Wide Cottonwoods


  .
 • Pages 65 - 78 Bitterroot Valley (South Half) & Big Hole read by Tony Incashola[+]
  Stacks Image 7541

  Tony Incashola

  Page 65: the Bitterroot Mountains.
  Salish name:
  Čk͏ʷlk͏ʷlqyn
  Translation: Red-Topped Peaks


  Page 66: Hamilton area.
  Salish name:
  Čɫc̓ll
  Translations: Scattered Trees Growing on Open Ground or Trees Standing in Water


  Page 68: Skalkaho Trail and Pass.
  Salish name: S
  q̓x̣q̓x̣ó
  Translation: Many Trails


  Page 69: Sleeping Child Hot Springs.
  Salish name: Snetet
  šé
  Translation: Place of the Sleeping Baby



  Page 71: Darby area.
  Salish name: Sn
  k̓͏ʷɫx͏ʷex͏ʷem̓í
  Translation: Place Where They Would Lift Something


  Page 72: trail along West Fork of Bitterroot River.
  Salish name: Sn
  ʔam̓šá
  Translation: A Trail Used Frequently for Moving Camp Back and Forth


  Page 73: the Medicine Tree.
  Salish name:
  Čq̓ʔé
  Translation: Where the Ram's Head Got Stuck


  Page 76: Ross's Hole.
  Salish name:
  K͏ʷtíɫ upƛ̓m̓
  Translation: Big Open or Big Clear Area
  Other Salish name: S
  k͏ʷtíɫ slex͏ʷ


  Page 78: Big Hole River.
  Salish name: S
  k͏ʷumcn Sewɫk͏ʷs
  Translation: Waters of the Pocket Gopher


  .
Elder Contributions
 • Page 141 — Dolly Linsebigler [+]
  show
  Stacks Image 7452
  Dolly Linsebigler
  show
  n nte em e ye emin ɫuqs wiʔims
  ɫu t, ɫu t qe sx͏ʷsix͏ʷlt ɫu t esyaʔ;
  qs mipnu
  ʔunms l e u ec̓x̣ey es x͏ʷuyi
  ɫu suya, suyapi.
  U
  n nte em e ye emin ɫuqs
  wi
  ʔims ɫu itox̣͏ʷ.
  U ne
  x͏ʷ ɫu t qe sx͏ʷsix͏ʷlt
  qs mipnu
  ʔunms esyaʔ ɫu sck̓͏ʷus ɫu qe
  p̓x̣͏ʷp̓x̣͏ʷot ɫu qe x̣͏ʷlč̓musn.
  U
  nte em e ɫu x̣͏ʷl̓ qe sx͏ʷsix͏ʷlt.
  I
  e nte x͏ʷʔit k͏ʷmiʔ mimipnuʔuys ɫu t
  qe s
  x͏ʷsix͏ʷlt ɫu qe nk̓͏ʷumn ɫu esyaʔ.
  T
  e m nex͏ʷ mipnuʔuys
  ɫu t sx͏ʷsix͏ʷlts e t e tix͏ʷ sx͏ʷsix͏ʷlt
  ɫu itox̣͏ʷ ɫu sx͏ʷsix͏ʷlts
  ɫu qe p̓x̣͏ʷp̓x̣͏ʷot qe Sli.

  I think it will be good for all of our children
  to see this book;
  and all of us to learn how the
  white people are doing things.
  I also think it will be good for them to see
  in this book the truth.
  And then the children
  will learn all of the ways of our
  old people, our ancestors.
  I hope our children will learn more about
  all of our ways.
  Then from that, our children’s children,
  when they have children, they will learn
  the truth about the way the Salish lived,
  our old people.

 • Page 144 - 148 — Pat Pierre[+]
  show
  Stacks Image 7454
  Pat Pierre
  show
  X͏ʷʔit ɫu tssip ɫu qe nk̓͏ʷumn ɫu qe
  sq
  lix͏ʷ c̓x̣ey es nɫpɫetptmm…
  x͏ʷu-u-uy u c̓x̣ey, c̓x̣ey x̣͏ʷq̓͏ʷoʔscut ɫu
  e. C̓x̣ey č̓e ič̓ tam u q͏ʷo es tax̣͏ʷllus ɫu
  qe n
  k̓͏ʷumn.
  ________________________

  Tam qe esyaʔ u l e u qe ec̓x̣ey. Puti
  x̣͏ʷa qe čk̓͏ʷink̓͏ʷn ɫu puti qe es ččnčn̓im
  ɫu, ɫu unex͏ʷ qe nk̓͏ʷumn ɫu qe
  sq
  lix͏ʷ. . . .em tl̓še m eɫ yoyootwil̓š
  ɫu qe nk̓͏ʷumn.
  ________________________

  u tssip ɫu qe ciciɫlt ɫu t nisq̓͏ʷo
  ɫu t suyapi u t e u c̓x̣ey cix͏ʷllm.
  Qe cqey
  x͏ʷɫlt u ye lʔe.
  Ye l qe
  nlex͏ʷ lʔe u qe qe ƛ̣lip.
  Č̓e tam k͏ʷtnlex͏ʷ ye qe st̓úlix͏ʷ.
  U
  ɫu tssip ɫu putuʔ t e
  u cni
  ʔek̓͏ʷ ɫu suyapi, esyaʔ ɫiʔe u qe
  s
  t̓úlix͏ʷ, t sunk͏ʷ u č̓ sunk͏ʷ,
  t
  ƛ̓áq̓lex͏ʷ u č̓ altlex͏ʷ.
  Esya
  ʔ u sqlix͏ʷúlex͏ʷ.
  ________________________

  K͏ʷet esyaʔ u qe es yoʔstem ɫu qeqs
  sc
  k̓͏ʷu. Ta qe es q͏ʷn̓mscut ɫu t sʔiɫn.
  Ta qe es
  q͏ʷn̓mnscut t ste. imi qeqs
  tetn esyaʔ u qe es k͏ʷestm…
  ________________________

  Esyaʔ ɫu qe, ɫu siiʔ ie t suyapi ie
  cmimi
  ʔntes es cu t suyapi, es custm
  "History." T q
  ʔenple qe es custm
  "S
  iiʔ." Esyaʔ ɫu sceʔes u itam.
  X̣͏ʷl̓ e yetɫx̣͏ʷa qe es k̓͏ʷui,
  s
  k̓͏ʷl̓ɫq̓emini. Sqlix͏ʷ scuwewl u es
  ey̓q̓e, sqlix͏ʷ sck̓͏ʷɫpaʔx̣s.
  ________________________

  em l e m aey m mipnuʔuys sic
  s
  ulix͏ʷ ye l imi aʔac̓x̣eys ye emin.
  Mipnu
  ʔuys ɫu unex͏ʷ siiʔ ɫu l e u
  e
  c̓x̣ey ɫu ttssip u yetɫx̣͏ʷa.
  em mipnuʔuys k̓͏ʷeʔs yoʔoq͏ʷisti ci
  k̓͏ʷiƛ̓t itnus ɫu sceyeʔeys.
  Yet
  ɫx̣͏ʷa ye l qe emin
  esya
  ʔ u itox̣͏ʷ ɫu es meyyeʔm.
  ________________________

  U tlci
  ʔ k͏ʷn̓ew pɫiɫt ɫu emin k͏ʷɫu,
  k͏ʷɫu qe esyaʔ qe entem.
  e k͏ʷn̓ew ɫu isnk͏ʷɫp̓x̣͏ʷp̓x̣͏ʷot ɫu ƛ̓e
  sqlq
  lix͏ʷ ɫu ƛ̓e čx̣͏ʷect t
  cl
  čɫʔupnspent, tnčɫsʔupnspent,
  s
  lčɫʔupnspent, k͏ʷɫu ie meyyeʔm ɫu
  puti
  ʔ snɫk͏ʷk̓͏ʷmiʔis ye sulix͏ʷ, k͏ʷn̓ew
  q͏ʷamq͏ʷmt ɫu esyaʔ u itox̣͏ʷ ɫu
  iscmeyye
  ʔ ɫu x̣͏ʷl̓ e.
  ________________________

  X̣͏͏ʷl̓ e u qe es uwewli t sqelix͏ʷ
  tma yoyoot
  ɫu qe nuwewltn.
  Yoyoot u ep sn
  ʔeys.
  Ta qes
  x͏ʷeʔcin e qe ʔawʔawntm x͏ʷʔit.
  Ta qe es
  x͏ʷeʔcin e ƛ̓e miip ɫu qe
  scntels.
  ________________________

  X̣͏ʷl̓ e u yoyoot ɫu qe nuwewltn. X̣͏ʷl̓
  e u yetɫx̣͏ʷa qe es mimeyeʔm ɫu qe
  scc
  et qeɫ k͏ʷnnuʔunms ɫu qe
  nuwewl
  tn…
  ________________________

  X̣͏ʷl̓ e yetɫx̣͏ʷa u ie qe, qe cuti,
  "
  K͏ʷmiʔ l e u ec̓x̣ey u t esyaʔ qe
  sn
  k͏ʷsqlix͏ʷ eɫ clč̓uʔusm, u eɫ k͏ʷeʔeys
  ɫu qe nk̓͏ʷumn. Eɫ nap ɫu l snihesm.
  eyɫ k͏ʷn̓ew q͏ʷu eɫ yoyoot. K͏ʷn̓ew
  q͏ʷu eɫ yoʔpewt. Ta t ste qeqs
  m
  ʔetmɫlt k͏ʷɫu qe eɫ k͏ʷnnuntm esyaʔ
  ɫu qe nk̓͏ʷumn."
  ________________________

  e ye iʔs meyyeʔm yetɫx̣͏ʷa ye ye
  s
  iiʔ, tse cn cu "History," itam.
  ̓e, ƛ̓e n cʔac̓ɫq̓emi
  u a
  c̓ʔac̓x̣n ɫu sces ɫu suyapi, itam,
  itam une.
  X̣͏ʷa snspu,
  x̣͏ʷa sck̓͏ʷɫpaʔx̣, x̣͏ʷa ste ɫu
  enteʔes…
  ________________________

  u t qʔenple ɫu qe sqelix͏ʷ, ɫu qe
  ʔuwewl ɫu qe iiʔi ɫu putiʔ qe es
  mistem
  ɫu tssip qe iʔm̓ʔintem, e
  ɫu itox̣͏ʷ. e ɫu em, em ɫu e na es
  sunu
  t na ac̓x̣eys ye emin em cu,
  "
  e ɫu une." X̣͏ʷl̓ e u yetɫx̣͏ʷa qe
  q̓͏ʷeyɫmiʔ qe es k̓͏ʷɫ emini. Sqelix͏ʷ
  s
  iiʔs, sqelix͏ʷ scmeyyeʔs, e ɫu
  qeqs t
  k̓͏ʷum. e ɫu qes šʔiti. eqs
  mipnu
  ʔunms ye, ye t k̓͏ʷiƛ̓t; ye t suyapi,
  ɫu t k̓͏ʷiƛ̓t qs mipnuʔunms. "ʔa, k̓͏ʷ ɫ e u
  e
  c̓x̣ey. K̓͏ʷ e."
  ________________________

  Es oym ɫu sqelix͏ʷ ɫu tssip. C̓x̣ey es
  k͏ʷupm, es k͏ʷplwism.
  K͏ʷet eyiʔim t siiʔ e č̓ tam u es
  ta
  x̓͏ʷllus. Yetɫx̣͏ʷa qeɫ tx̣͏ʷmip. K͏ʷmiʔ,
  k͏ʷmiʔ eɫ tx̣͏ʷox̣͏ʷ, tx̣͏ʷmil̓š esyaʔ ɫu qe
  scmeyye
  ʔ e qes miiʔims,
  e qs mipnuʔunms k̓͏ʷi
  tam ci ci suyapi sc
  es.
  Č̓ tam u es tax̣͏ʷllus.
  u sqlix͏ʷ es mistes putiʔ.
  ________________________

  u t q͏ʷoyʔe ɫu n cp̓x̣͏ʷtil̓š u čn̓es
  sunu
  t es iite. Es meyyeʔstm ɫu
  e x͏ʷic̓ɫtn ɫu l isx͏ʷsix͏ʷlt. Esyaʔ ɫu l
  islsile
  ʔ, ispepeʔ,
  pupiyeʔ. Esyaʔ em x̣͏ʷiʔic̓ɫtn qs
  yo
  ʔnuʔunms esyaʔ ɫu qe nk̓͏ʷumn ɫu
  maliyemistn…
  ________________________

  Qe es tx̣͏ʷmim ɫu qe siiʔ ɫu sqelix͏ʷ
  s
  iiʔs ɫu t tssip u yetɫx̣͏ʷa. K͏ʷmiʔ,
  k͏ʷmiʔ esyaʔ ɫu uɫ p̓x̣͏ʷp̓x̣͏ʷot sqlix͏ʷ
  k͏ʷmiʔ esyaʔ u ep siiʔ meyyeʔs ɫu l
  e u ec̓x̣ey ɫu unex͏ʷ l e u ec̓x̣ey.
  Yet
  ɫx̣͏ʷa qe es q̓͏ʷeyɫmiʔsti ye x̣͏ʷl̓
  eymin e qs mipnuʔunms ɫu i tox̣͏ʷ;
  putu l
  e u ec̓x̣ey. Tam ɫu suyapi
  s
  iiʔs…
  ________________________

  e yetɫx̣͏ʷa lemlmt u čn̓ep scuwewl.
  K͏ʷmiʔ, k͏ʷmiʔ sunut ɫu isnk͏ʷsqelix͏ʷ
  ɫu iscʔuwewl.
  u qe es llaisti ie n č̓uč̓awm ɫu e
  est ɫu i ušw̓eɫ, e est nsaqs,
  iscl
  laist, iscč̓uč̓aw, in nk͏ʷumn, em
  x͏ʷu-u-uy put e m čn̓eɫ k̓͏ʷɫʔac̓x̣mist m
  wi
  n — hayo! Cɫp̓im ɫu isnk͏ʷsqlix͏ʷ,
  es
  ƛ̓eʔems ɫu est nstin ye l st̓úlix͏ʷ.
  Nyo
  ʔpetn qs x̣ésti.
  e, e ɫu iscč̓uč̓aw.
  ________________________

  K͏ʷmiʔ l e u ec̓x̣ey.
  K͏ʷmiʔ esyaʔ ɫu isnk͏ʷsqlix͏ʷ u
  c
  lč̓uʔusm u eɫ qllx͏ʷwiʔil̓š.


  Many of the ways of our people of long
  ago, it is like they are being forgotten. . . .
  Those ways have, like, like separated
  from us as time went on. It is like our
  ways is going the wrong way.
  ________________________

  Not all of us are like that. There are still
  some of us who still hold on to the real
  ways of the people. . . . That is how our
  culture will become strong again.
  ________________________

  A long time ago, when we were met by
  the white people, from there on, our
  culture changed. We were chased until
  we came here. Here, in this area, is where
  we stopped. Our land is no longer big. A
  long time ago, when the white people
  came across the water, all of this land
  was ours, from island to island, from the
  south to the north.
  It was all Indian land.
  ________________________

  Then, we knew how to do all of our own
  ways. We were not without food. We did
  not go without anything. Whatever we
  needed, we had it all…
  ________________________

  All of our stories were told; when the
  white people came they called it
  “History”; we call it “S
  iiʔ” (our news).
  Everything they wrote is not right.
  That is why now we are working, making
  a book. The words of the Indian people are
  written in it; the Indian people’s thoughts.
  ________________________

  This is how the people will learn about
  our land, by reading this book.
  They will learn the real history from a
  long time ago to the present.
  The people will learn that the books that
  were written by others were lies; what
  they wrote was not the truth. Now, in
  our book, everything that is taught is
  straight.
  ________________________

  The book would be even thicker if
  everything was written in it.
  Then if my fellow elders
  older than fifty years old,
  sixty years old,
  seventy years old, if they
  would tell what they remember about the
  land, it would all be really nice, and it
  would be the true stories about that.
  ________________________

  That is why we are teaching our
  language—because our language has
  strength. It is strong and it has value. We
  do not say many words, but much is said.
  We do not say many words and already
  what we want to say is known.
  ________________________

  That is why our language has
  strength. That is why at the present time
  we are teaching our children to take back
  our language…
  ________________________

  That is why now we say, “I hope
  somehow all our fellow tribesmen will turn
  around and take back our ways. It will be
  put back in the middle. We would become
  strong again. We would be able to make
  our living again. Nothing would bother us
  if only we could take back all of our
  ways.”
  ________________________

  Now this that I am telling about, this
  news, a while ago I said “History”, it is
  not right. I was already in school when I
  looked at the writing of the white people,
  it was wrong. Maybe it was dreams or
  maybe someone’s thoughts that was
  written. . . .
  ________________________

  When our people spoke,
  told the stories
  that we knew of long ago, the stories
  were right. If someone listens to these
  stories, when someone looks at this
  book; they will say, “That is the truth.”
  That is why now we are doing our best to
  write this book. It is our peoples history,
  our stories that we are going to put in
  writing. That will be first. Then the white
  people will learn. “Yes, that is how it was.
  That is right.”
  ________________________

  The people of long ago were abused. It
  is like they were being pushed around.
  Then they would write history and it
  would turn out wrong. At the present
  time we will straighten it out. I hope, I
  hope the stories will all get straightened
  out, so that everyone will know that the
  white people’s writing is wrong. They are
  going in the wrong direction.
  The people still know the stories.
  ________________________

  Myself, when I was growing up I listened
  to the story telling. What was told to me
  I will give to my children. All of it to
  my daughters’ children, my sons’ children,
  my great-grandchildren. I will give it all
  to them so they may learn all of our
  ways, our medicines…
  ________________________

  We are straightening the history, the
  people’s history from a long time ago to
  the present. I hope that all of our elders
  of our people would tell their history and
  how it was, the real truth. At the present
  time, we are doing our best with this
  book, so that everyone will learn what is
  right, the truth. Not the white people’s
  history…
  ________________________

  So today, thank you that I have
  something to say. I hope, hope that my
  fellow tribesmen will listen to what I
  have said. When we went to sweat I
  have prayed that if my road is good, my
  sweats were good and my prayers and
  ways were good, it will go-o-o and
  someday I will look around and see —
  hayo! The people are lined up, doing the
  good things of this earth. We hope it will
  go in a real good way. That is my prayer.
  ________________________

  I hope that it will be that way.
  I hope all my fellow tribesmen will turn
  back to our ways.

 • Page 150 — John Stanislaw[+]
  show
  Stacks Image 7456
  John Stanislaw
  show
  u ƛ̓e es t̓x͏ʷt̓x͏ʷmulex͏ʷ ɫiʔe…
  K͏ʷet e ɫu tssi k͏ʷm
  ta ep
  ɫ ɫp̓ɫp̓ulex͏ʷtn ɫu tssi.
  L
  e u ec̓x̣ey es mlk͏̓͏ʷmlex͏ʷ u ta epɫ
  ɫp̓ɫp̓úlex͏ʷtn…
  ________________________

  Č̓e mi u epɫ q̓͏ʷɫox̣͏ʷmi ɫu stmte ɫu
  t
  ɫp̓ɫp̓úlex͏ʷtn yetɫx̣͏ʷa…
  _______________________

  K͏ʷet ye x̣͏ʷa x͏ʷuʔuy
  yec
  č̓ʔe ɫu ck̓͏ʷɫči
  ɫu suyapi…
  _______________________

  U k͏ʷet ye cx͏ʷu-u-uy yečč̓ʔe x̣͏ʷa ɫu
  c
  k̓͏ʷɫči suyapi u k͏ʷet cuntm,
  "L
  e mk͏ʷlciʔ," u we tam
  sqli
  x͏ʷuʔulex͏ʷ e
  l
  e u qmintm.

  At this time the land has changed…
  So long ago, of course, there were
  not any land measurements done. All
  over the land, there were not any lands
  measured…
  ________________________

  Now, there are fences around lands
  that have been measured out…
  ________________________

  Something happened to the Indian
  lands when the white people arrived
  here…
  ________________________

  Then in later years, when the white
  people arrived, the people were told,
  “This is where you will live,” even
  though it was not their aboriginal land
  where they were put.

 • Page 151 — John Stanislaw [+]
  show
  Stacks Image 7450
  John Stanislaw
  show
  Ie e ɫu e es ey̓q̓e.
  X̣͏ʷa em eɫ t qe sx͏ʷsix͏ʷlt, qe
  sn
  k͏ʷsqlix͏ʷ
  ________________________

  Tl e m es mimisteʔes, yosteʔes ɫu x̣͏ʷl̓
  qe n
  q͏ʷlq͏ʷeltn qe nuwewltn.… Es
  miyepleʔ t e e em el yoyoot ɫu
  qe sqli
  x͏ʷscut.
  ________________________

  X̣͏ʷa em x̣͏ʷa c̓x̣ey taqs nɫeptmntm
  ɫu qe nq͏ʷlq͏ʷeltn
  ɫu qe cuut ec̓x̣ey.
  ________________________

  u tl is cox̣͏ʷtil̓ši u q͏ʷu cuntm, "Ta
  qes n
  ɫeptmntx͏ʷ ɫu an nuwewltn," ɫu
  t
  ip̓x̣͏ʷot u q͏ʷu cmeyeɫtm.
  ________________________

  Q͏ʷu es cunm, "Ta qes nɫeptmstx͏ʷ, ta
  qes
  x̣͏ʷelsstx͏ʷ ɫu an nq͏ʷlq͏ʷeltn u ɫu an
  n
  k̓͏ʷumn."

  It is good when things are written down.
  Maybe it will be our children, our
  people…
  ________________________

  From this they will know and learn
  about our language… It is known
  that that our culture will become known
  again.
  ________________________

  In that way it is possible that our
  language and culture will not be
  forgotten.
  ________________________

  When I was growing up, I was told by
  my elders, “Do not forget your
  language.”
  ________________________

  I was told “Do not forget, do not let go
  of your language, or your culture.”

 • Page 154 — Tony Incashola[+]
  show
  Stacks Image 7458
  Tony Incashola
  photo courtesy Missoulian
  show
  u x̣͏ʷl̓ in x̣͏ʷlč̓musn,
  x̣͏ʷl̓ e učn̓es q͏ʷeyɫɫmiʔ yetɫx̣͏ʷa.
  X̣͏ʷl̓ e u qe es k̓͏ʷum ɫu qe sck̓͏ʷu
  yet
  ɫx̣͏ʷa, tam x̣ʷl̓ q͏ʷoyʔe, tam x̣͏ʷl̓
  q
  ʔenple, x̣͏ʷl̓ qe sx͏ʷsix͏ʷlt, x̣͏ʷl̓ qe
  x̣͏ʷlč̓musn ɫu nk̓͏ʷuʔumis.
  X̣͏ʷl̓ e u qe es q̓͏ʷeyɫmiʔ yetɫx̣͏ʷa.
  X̣͏ʷl̓ e u qe es nte: k͏ʷmiʔ eɫ
  yo
  ʔnuʔuys ɫu qe sx͏ʷsix͏ʷlt ɫu ʔune
  n
  k̓͏ʷumis ɫu qe x̣͏ʷlč̓musn. e eɫ
  k͏ʷeʔeys ɫu nk̓͏ʷumis em x͏ʷuy m eɫ
  yoyotwi
  l̓š esyaʔ ɫu sqlix͏ʷ ye l st̓úlix͏ʷ.


  It’s for my ancestors, that is why I’m trying
  hard at this present time.
  That is why we are doing the work that we
  do now. It’s not for me, it’s not for us,
  it’s for, for our children,
  for our ancestors’ ways.
  That is why we are working hard today.
  That is what we think: I hope our children
  will re-learn the real ways of our ancestors.
  If the children will take back those ways,
  everyone will go and get strong again on
  this land.

Privacy Pollicy

Copyright © 2015
Salish-Pend d’Oreille Culture Committee All Rights reserved

Contact Us
Phone: 406 745 4572
Fax: 406 745 4573

Address: PO Box 550
81 Blind Barnaby
St.Ignatius Mt 59865

About Us
This website has been developed in order to allow public access to our media resources. Explicit use of all media apply as per our copyright agreement. We provide access to all content in order to encourage the development of knowledge for our history our language and our culture.