Salish Audio Files

© 2014 Salish-Pend d'Oreille Culture Committee, CSKT. All rights reserved. (406) 745-4572 Contact Me
LISTEN TO THE VOICES OF SALISH AND PEND D'OREILLE TRIBAL ELDERS
At the heart of The Salish People and the Lewis and Clark Expedition are the elders’ oral histories, recorded in Salish and presented in the book in a bilingual, Salish-English format. Now, as you read the text, you can also listen to the elders’ voices from the Salish-Pend d'Oreille Culture Committee’s original recordings.

Book Details:
The Salish People and the Lewis and Clark Expedition by the Salish-Pend d'Oreille Culture Committee and Elders Advisory Council, University of Nebraska Press (2003 and 2008)
Click a Category and then a Passage
 • Passages from the SPCC Oral History Archives [+]

  Dedication, Page v— read by Shirley Trahan

  show
  Stacks Image 2904
  Shirley Trahan
  show
  Esq̓ey̓ ye q̓ey̓min
  x̣͏ʷl̓ qe es puteʔm qe x̣͏ʷl̓čmusšn
  u yetɫx̣͏ʷa sqlqélix͏ʷ
  u y̓e putiʔ c̓n̓en̓n̓es.

  This book is written
  because we respect our ancestors
  and the people here today
  and the generations yet to come.

  Pages 2-6 — Mitch Smallsalmon

  show
  Stacks Image 2943
  Mitch Smallsalmon
  show
  Ɫu tsq̓si…
  neɫi l es milk̓͏ʷ ye st̓úlix͏ʷ
  u es t̓uk̓͏ʷ ɫu maliyémistis ɫu sqélix͏ʷ…
  X̣est! X̣est es ay̓ew̓ti,
  x̣est es p̓ox̣͏ʷtil̓ši ɫu
  sx͏ʷsix͏ʷlts ɫu tsq̓si sqélix͏ʷ.
  I x͏ʷuk̓͏ʷ ye st̓ulix͏ʷ,
  i x͏ʷuk̓͏ʷ ye air, ye nwíst,
  esyaʔ u x̣e.

  A long time ago.…
  all over this land
  the people's medicine was put here…
  It was good! Their home life was good,
  they were growing up in a good way,
  the children of the long-ago people.
  The land was clean,
  the air was clean,
  everything was good.

  Pages 12 - 14 — Pete Beaverhead

  show
  Stacks Image 2911
  Pete Beaverhead
  show
  K͏ʷem̓t ɫiʔé iʔs meyeʔm, kʷem̓t ɫu k̓͏ʷɫpaʔx̣nten,
  čn nté č̓ tl̓ čeɫl nq̓͏ʷoqey smx̣͏ʷop
  u č̓ msɫnq̓͏ʷoqey
  cič̓ciʔ.
  U npƛ̓mú ec̓x̣ey
  ɫu i tmi.
  Ɫu iqs cmeyyeʔ ɫu in qnqeneʔ,
  i slsileʔ,
  i sx̣px̣épiyeʔ,
  in lilaw̓iyeʔs,
  t̓pt̓úpiyeʔs ɫu es nmicinms….

  _________________________

  K͏ʷem̓t tl̓ šeʔ cx͏ʷuy,
  ye cčč̓ʔe,
  u wíʔičis ɫu suyapi.
  Nqʷon̓míʔis ɫu suyapi,
  i pqpiq,
  u es upupus.
  Ec̓x̣lús teʔs čɫix͏ʷx͏ʷmu
  x̣ʷl̓ is piq i k͏ʷils.
  K͏ʷem̓t ɫu číʔicntm ɫu t suyapi
  k̓ʷ ƛ̓e cnt̓ešlš ɫu suyapi,
  k͏ʷem̓t x͏ʷpx͏ʷéʔepis ɫu ep spum ɫu sic̓m,
  še k̓͏ʷɫsux͏ʷmeʔis l šey̓
  u qs ɫaqqí.
  Cuti ɫu ilmíx͏ʷm,
  “N̓em x͏ʷpx͏ʷépntp ci sic̓m, ci ep spum
  m l šey̓ m ɫaʔ́aqq.
  X̣͏ʷa es siy̓úʔuy̓ti.”
  Es nte es siy̓úʔuy̓ti,
  u i pqpiqs.

  ______________________

  Tl̓ šeʔ es ctax̣͏ʷllu cx͏ʷuy u miyip
  epɫ nčc̓x̣͏ʷc̓x̣͏ʷéʔepletn ɫu suyapi.
  K̓͏ʷ ɫu qs cníʔek͏̓͏ʷ
  ɫu ʔes šʔit qs cníʔek̓͏ʷmi ɫu suyapi
  u ƛ̓e qe tumistmɫls
  ɫu qe st̓úlix͏ʷ ɫu l amotqn.
  Cuys,
  “Qʷu aqs x͏ʷic̓štm t ƛ̓iyéʔ
  čiqs ƛ̓emí t st̓úlix͏ʷ.
  Epɫ st̓ulix͏ʷ. N̓e ɫu čn wičm t st̓ulix͏ʷ."
  K͏ʷemt cuys ɫu amotqis, ɫu
  king,
  “N̓em aq st̓úlix͏ʷ."
  K͏ʷem̓t ɫi ɫu, i c̓y̓ú qe es wičɫlt ɫu qe
  st̓úlix͏ʷ u ƛ̓e qe tumistmɫlt.

  _________________________

  K͏ʷem̓t cnt̓éʔešls
  U nšt̓úʔulex͏ʷm t scčacé.
  U k͏ʷem̓t hoy c̓x̣ey ƛ̓e ƛ̓x͏ʷupmntm.

  _________________________

  Ɫu es šʔí sqélix͏ʷ wíʔičis,
  k͏ʷem̓t k̓͏ʷnk̓͏ʷéʔen̓štm t sq̓l̓q̓l̓é
  t scɫk̓͏ʷɫik̓͏ʷ.
  Šey̓ ɫu nx̣éʔseʔelsmis, léʔemtmis,
  ɫu t sqélix͏ʷ.
  K͏ʷem̓t č̓ šey̓ u qe nunnx͏ʷeneʔ.

  _________________________

  K͏ʷem̓t es mi-i-i-ilk͏ʷ yetɫx̣͏ʷa ye st̓úlix͏ʷ, qe
  st̓úlix͏ʷ, ye es čsunk͏͏ʷ —
  u c̓x̣ey̓ t lč̓ntéʔes x̣͏ʷl̓ qe nplé.
  Qe qx͏ʷqeyx͏ʷɫlt ɫu pn tl̓ qe snlclciʔtn.
  U qe cuɫlt ɫu t suyapi,
  “Ihéʔ ɫu aqs sqlix͏ʷúlex͏ʷ.
  Aqɫ nlciʔtn.”
  U qe eɫ ɫsx͏ʷsux͏ʷmešls
  tes hehen̓mɫʔu
  acre,
  t qeq st̓úlix͏ʷ, t qeqɫ čmštín.
  Qe cuɫlš, “Ihéʔ ɫu aqɫ čmštín,
  aqɫ st̓úlix͏ʷ.”
  K͏ʷem̓t nx͏ʷʔit, č̓e k͏ʷtnúlex͏ʷ
  ɫu smʔawʔúlex͏ʷ
  u eɫ k̓͏ʷúʔul̓is
  ɫu t suyapi
  u qe tumistmɫls x͏ʷic̓šmis nʔeyʔeysis ɫu t
  suyapi u cnpilš
  u qe p̓in̓mɫlt.
  K̓͏ʷ unex͏ʷ či qeqs šimi ci
  eighty acres,
  qeqs snlciʔtn.
  Hoy čtax͏ʷlle nʔeyʔeysis ɫu t suyapi,
  ɫu st̓lt̓úlix͏ʷ— qe tumi-i-istmntm
  u put u qes miš…


  So this, that I am telling, when I
  thought about it,
  I think it is from three hundred snows ago
  to four hundred snows ago, and even
  beyond that time.
  And it's the end, like of what is known.
  What I am going to tell is what was
  passed on to me by my paternal
  grandmothers, my maternal grandfathers,
  and my paternal grandfathers, by their
  great-great-grandparents,
  their great-grandparents...
  _________________________

  Then from there, time passed until it was
  closer to our time now,
  and the Indians saw the whiteman.
  They felt pity for the white people,
  because they were white,
  and they had beards.
  The white men looked as if they were
  cold because their faces were white and
  red. Then, when the Indian people were
  met by the whitemen (because they had
  already landed), the Indian people then
  spread out their fur blankets and
  motioned to the white men to sit on the
  blankets. Their chief told them, “Spread
  out the fur blankets
  so that the white men can sit on them.
  Maybe they are cold.” The Indians
  thought the white men were cold because
  they were white-faced.
  _________________________

  From that time on, it became known
  that the white people had laws.
  Right then, when the white men were to
  come across the ocean for the first time,
  they had already taken ownership of our
  land for their king or leader. The
  whiteman told their leader,
  “You give me a ship to go across to look
  for some land.
  There is land. I will see land."
  He told his leader, his king,
  “It will be your land.”
  They hadn’t even seen our land yet, and
  they had already taken ownership of it.

  _________________________

  The whiteman crossed and landed, and he
  stuck a flag and pole in the ground. And
  then it's like they already won our land.
  _________________________

  The first Indians they saw,
  the whites showed them necklaces,
  that had been strung.
  The people liked them and were glad to
  get them. Then from that
  we believed and trusted them.
  _________________________

  Today, this land a-a-a-all over,
  our land, this island —
  had been tied it up for us.
  They chased us from our homes.
  And the whiteman told us,
  “This is to be your land.
  It is where you will live.”
  Then they set it up, surveyed it
  in 80 acres, to be our land, for each of us
  to possess what was left over.
  We were told, “Here, you can have
  what's left for your land.”
  It was a vast area of land, and there was a
  lot left over after they gave us those
  pieces, and the white people arranged it
  so that we sold the land;
  we sold it, and it was bought by the
  whiteman, and they came in
  and crowded us out.
  It
  is the truth, all we got was that eighty
  acres, for our place to live.
  That’s when the whiteman began buying
  it, all the lands — we so-o-o-old it, and
  now it is almost all gone...

  Pages 15 — Mitch Smallsalmon

  show
  Stacks Image 921
  Mitch Smallsalmon
  show
  K͏ʷem̓t l šey̓ u es čšín, u ɫu x̣͏ʷa l čen̓
  u ax̣ey u ɫu es šʔí suyá cx͏ʷuy,
  ɫu es custm Columbus.
  K͏ʷem̓t ɫu cnt̓ešlš, u wičis ye st̓úlix͏ʷ,
  t̓ipncú ɫu tl̓ ƛ̓iyéʔs
  u nšt̓ulex͏ʷis ɫu scčacé.
  C̓x̣ey es lemti,
  es lemti tix͏ʷ st̓úlix͏ʷ.
  U wičis, we wičis ye sqélix͏ʷ,
  tutupiyew̓t,
  es tʔacc̓x̣.
  K͏ʷem̓t ta es misten,
  ta ciqs cu ɫu, ɫu l šey̓
  u ec̓x̣ey̓ ɫu sc̓k̓͏ʷɫpaʔax̣s ɫu suyá.


  _______________________

  K͏ʷem̓t ck̓͏ʷɫčí u ƛ̓e,
  ƛ̓e p̓ix̣is ye st̓úlix͏ʷ.
  ƛ̓e wičm t qs st̓úlix͏ʷ,
  u ta x̣͏ʷa es k͏ʷestc ci,
  cniɫc snčc̓x͏ʷeples.
  Ɫu c̓x̣ey qs nčmeɫx͏ʷ
  ye t qe sqélix͏ʷ,
  k̓͏ʷ ɫu t st̓úlix͏ʷ c̓x̣ey ta es čsewpleʔis
  čmi neɫi
  k͏ʷem̓t č̓ snčc̓x̣͏ʷepletis
  u tk̓͏ʷuntes.


  Then that’s when people said
  the first whiteman here came
  from what you call Columbus.
  When he came across and saw this
  land, when he got off his ship,
  he put his flag in the ground.
  I guess same as saying he was glad,
  glad to have and own some land.
  He did see the Indians
  standing in groups
  all staring at him,
  but I’m not going to say
  what was on their minds —
  I mean, about the white people.

  ________________________

  Then, just as soon as he was on the
  ground, just like he put a brand on this
  land. He found the land,
  but I don’t think he carried
  any kind of important papers about
  laws. And to come here
  and take away and claim our Indian
  land — he didn’t even have permission
  from anyone to take our land,
  but I guess they thought they’d just
  go ahead and use their own laws.

  Pages 20 — Mitch Smallsalmon (read by Shirley Trahan)

  show
  Stacks Image 1081
  Mitch Smallsalmon
  show
  Neɫi ɫu tsq̓si
  ɫiʔe sqélix͏ʷ
  ɫu es x͏ʷlx͏ʷílt
  l milk̓͏ʷ u esnpyélsi…
  Ta ma l šey̓ u ec̓x̣ey
  ɫu sqélix͏ʷ ɫu tsq̓si.
  Esyaʔ ɫiʔe x͏ʷix͏ʷey̓uɫ —
  x͏ʷʔit ɫu x͏ʷix͏ʷey̓uɫ.
  X͏ʷʔit ɫu tʔe stem̓
  u ɫiʔe st̓úlix͏ʷ i x̣est
  u ɫiʔe sx̣aap i x͏ʷuk̓͏ʷ.

  Of course, long ago
  the Indian people
  who were living
  were happy all the time…
  You know, that’s how Indians
  were a long time ago.
  All these animals —
  there were many animals.
  Plenty of everything,
  and this land was good.
  And the air here was clean.

  Pages 23 — Pete Woodcock

  show
  Stacks Image 1121
  Pete Woodcock
  painting by Dwight Billedeaux
  show
  N̓e tma ɫu tsq̓si
  l še u ec̓x̣ey
  ɫu sqélix͏ʷ.
  Ye sp̓eƛ̓m, ye sx̣͏ʷeʔli,
  ye seč
  ci esyaʔ —
  u es k̓͏ʷl tk̓͏ʷneʔi ɫu sqélix͏ʷ
  ɫu x̣͏ʷl̓ n̓e ʔistč.

  You know, a long time ago,
  this is the way it is
  with the Indian people.
  The bitterroot, the camas,
  wild onion,
  and everything else —
  the Indian people are gathering and storing
  for the winter months ahead.

  Pages 23 — Pete Beaverhead

  show
  Stacks Image 1161
  Pete Beaverhead
  show
  K͏ʷem̓t n̓e ci eɫ nk̓͏ʷu spq̓niʔ
  še ƛ̓e es t̓ix͏ʷllm,
  tʔe stem̓ ɫu eɫ es k̓͏ʷul̓lm.
  Šey̓ ɫu c̓x̣ey tʔes
  šlčmncuti ye sp̓iqaɫq,
  u ye scx̣ect,
  u y̓e sqq̓m̓e,
  u y̓e sčɫip.
  L milk̓͏ʷ u es q̓͏ʷapmi,
  l milk̓͏ʷ u es tix͏ʷm.


  Then the following month,
  they do something different,
  they are working on something.
  Things are rotating, going in a circle all the
  time, like the berries or things you pick,
  the roots and things you dig,
  and the fishing,
  and the hunting.
  They are constantly moving,
  gathering things all the time.

  Pages 25 — Pete Woodcock

  show
  Stacks Image 1201
  Pete Woodcock
  painting by Dwight Billedeaux
  show
  Ɫu t q͏ʷoyʔe c̓x̣ey cwičtn ɫu ilmilk̓͏ʷ
  ɫu isnk͏ʷsqélix͏ʷ,
  tma ɫiʔe qepc x̣͏ʷa put stem̓ ɫu spq̓niʔ,
  še tix͏ʷntm ɫu qs cʔiʔiɫis.
  Ɫu tin p̓x̣͏ʷp̓x̣͏ʷot x̣eʔect ɫu t sp̓eƛ̓m…
  Wis x̣eʔect ɫu t sp̓eƛ̓m
  k͏ʷem̓t čtax̣͏ʷlle x̣eʔect ɫu t,
  ɫu t sx̣͏ʷeʔli… seč… qɫ nmeƛ̓mn
  ɫu l sq͏ʷoleʔeps.
  K͏ʷem̓t tiʔix͏ʷis ɫiʔe qʔes custm
  šaw̓tmqn, y̓e Snč̓l̓e q̓͏ʷomqeys.

  What I have seen when I was growing up
  was my fellow Indian people,
  during some month in the spring,
  starting to gather their food.
  My parents would dig bitterroot…
  After they were done digging bitterroot
  then they would start to dig
  camas… onions… to be a mixture
  in their camas baking.
  Then they would pick what we call
  šaw̓tmqn (tree moss), this Coyote’s hair.

  Pages 26 — Mose Chouteh

  show
  Stacks Image 1241
  Mose Chouteh
  show

  Ɫu tsq̓síp, ɫu es custm swiqɫc̓eʔ
  — ɫu l sʔánɫq —
  put c̓ʔék̓͏ʷ ɫu x͏ʷy̓é,
  še im̓š ɫu qe p̓x̣ʷp̓x̣ʷot
  t čɫčewšlš,
  es tixʷcní t q̓ʷeyq̓ʷay.
  Še put č̓eyʔiʔilš,
  še eɫ ct̓kʷk̓͏ʷelp.
  Eɫ im̓š —
  es custm es ʔem̓šl̓wi.
  Put qepc,
  še eɫ ct̓kʷk̓͏ʷelp.
  Ɫu qe p̓x̣ʷp̓x̣ʷot, ɫu qe x̣ʷlč̓musšn.

  A long time ago, what is called swiqɫc̓eʔ
  — the summer hunt —
  just when the wild roses bloom,
  our parents and elders
  moved to the plains country,
  to harvest buffalo.
  Towards fall,
  they would move back home.
  Then they move back again —
  this is called es ʔem̓šl̓wi — moving from
  camp to camp. When spring came,
  they moved back home again.
  These were our parents, our ancestors.

  Pages 36 — Pete Beaverhead

  show
  Stacks Image 1814
  Pete Beaverhead
  show
  Tl̓ šey̓ u x̣eyɫ xʷeʔúlexʷ
  ɫu uɫ ʔAmtqné,
  uɫ Snq̓ʷeymncú,
  uɫ Snk̓ʷɫxʷexʷem̓i.
  L še u xʷʔit sck̓ʷulsc ɫu Snč̓l̓é.
  Kʷem̓t t še u šiy̓ú-u-u-u-u-u
  ncčn̓šncu u c̓spnúʔuys
  ɫu kʷtkʷtu-u-unt xʷixʷey̓úɫ.


  From here there are many places,
  like ʔAmtqné,
  and Snq̓ʷeymncú,
  and Snk̓ʷɫxʷxʷem̓i.
  This is where Coyote did many things.
  Coyote we-e-e-e-e-ent through there,
  going all around and getting rid of
  all the hu-u-uge animals.

 • Place-names [+]

  Pages 41 - 50 Missoula Valley Area read by Tony Incashola

  2010Sept20TonyIncasholaStMary'sMissoulian
  Tony Incashola

  Page 41: area at the base of Evaro Hill.
  Salish name: Snɫp̓ú(pƛ̓m̓)
  Translation: Place Where You Come Out to a Clear Area


  Page 44: the Council Grove area.
  Salish name: Člmé
  Translation: Tree Limb Cut Off
  Other Salish name: Ncx̣͏ʷotew̓s


  Page 46: the Missoula area / confluence of Rattlesnake Creek & Clark Fork River.
  Salish name: Nɫʔay(cčstm)
  Translation: Place of the Small Bull Trout.


  Page 49: Pattee Canyon and trail to Deer Creek and ford of Clark Fork near Bonner.
  Salish name: Sloʔté.
  Translation: Two Valleys Coming Together to Make One Little Valley.


  .

  Pages 51 - 54 Blackfoot River Drainage read by Tony Incashola

  2010Sept20TonyIncasholaStMary'sMissoulian
  Tony Incashola

  Page 51: the Bonner area / confluence of Blackfoot and Clark Fork Rivers.
  Salish name: Nʔaycčstm.
  Translation: Place of the Big Bull Trout.


  Page 52: camas digging grounds near Potomac, Montana.
  Salish names: Qal̓sá and Epɫ ítx̣͏ʷeʔ
  Translation: Epɫ ítx̣͏ʷeʔ means It Has Camas


  Page 54: Lewis and Clark Pass.
  Salish names: Smítu Sx̣͏ʷcuʔsí
  Translation: Indian Fort Pass


  .

  Pages 55 - 64 Bitterroot Valley (North Half) read by Tony Incashola

  2010Sept20TonyIncasholaStMary'sMissoulian
  Tony Incashola

  Page 55: Lolo area / confluence of Lolo Creek & Bitterroot River.
  Salish name: Tmsmɫí
  Translation: No Salmon


  Page 58: Lolo Trail.
  Salish name: Naptnišá
  Translation: Trail to the Nez Perce


  Page 59: Lolo Hot Springs area.
  Salish name: Sntt̓mčqey
  Translation: Steam on a Ridge Top


  Page 60: Lochsa and Clearwater River system.
  Salish name: Ep Smɫí
  Translation: It Has Salmon


  Page 61: Bitterroot River.
  Salish name: Nstetčcx͏ʷetk͏ʷ
  Translation: Waters of the Red Osier Dogwood


  Page 62: Stevensville area.
  Salish name: Ɫq̓éɫml̓š
  Translation: Wide Cottonwoods


  .

  Pages 65 - 78 Bitterroot Valley (South Half) & Big Hole read by Tony Incashola

  2010Sept20TonyIncasholaStMary'sMissoulian
  Tony Incashola

  Page 65: the Bitterroot Mountains.
  Salish name: Čk͏ʷlk͏ʷlqéyn
  Translation: Red-Topped Peaks


  Page 66: Hamilton area.
  Salish name: Čɫc̓lc̓lé
  Translations: Scattered Trees Growing on Open Ground or Trees Standing in Water


  Page 68: Skalkaho Trail and Pass.
  Salish name: Sq̓x̣q̓x̣ó
  Translation: Many Trails


  Page 69: Sleeping Child Hot Springs.
  Salish name: Snetetšé
  Translation: Place of the Sleeping Baby  Page 71: Darby area.
  Salish name: Snk̓͏ʷɫx͏ʷex͏ʷem̓í
  Translation: Place Where They Would Lift Something


  Page 72: trail along West Fork of Bitterroot River.
  Salish name: Snʔam̓šá
  Translation: A Trail Used Frequently for Moving Camp Back and Forth


  Page 73: the Medicine Tree.
  Salish name: Čq̓ʔé
  Translation: Where the Ram's Head Got Stuck


  Page 76: Ross's Hole.
  Salish name: K͏ʷtíɫ P̓upƛ̓m̓
  Translation: Big Open or Big Clear Area
  Other Salish name: Sk͏ʷtíɫ X̣súlex͏ʷ


  Page 78: Big Hole River.
  Salish name: Sk͏ʷumcné Sewɫk͏ʷs
  Translation: Waters of the Pocket Gopher


  .
 • Elder Contributions [+]

  Page 141 — Dolly Linsebigler

  show
  Stacks Image 1859
  Dolly Linsebigler
  show
  Čn nte n̓em x̣e ye q̓ey̓min ɫuqs wiʔičms
  ɫu t, ɫu t qe sx͏ʷsix͏ʷlt ɫu t esyaʔ;
  qs mipnuʔunms l čen̓ u ec̓x̣ey es x͏ʷuyi
  ɫu suya, suyapi.
  U čn nte n̓em x̣e ye q̓ey̓min ɫuqs
  wiʔičms ɫu itox̣͏ʷ.
  U nex͏ʷ ɫu t qe sx͏ʷsix͏ʷlt
  qs mipnuʔunms esyaʔ ɫu sck̓͏ʷul̓s ɫu qe
  p̓x̣͏ʷp̓x̣͏ʷot ɫu qe x̣͏ʷlč̓musšn.
  U čnte n̓em x̣e ɫu x̣͏ʷl̓ qe sx͏ʷsix͏ʷlt.
  Iše čnte x͏ʷʔit k͏ʷmiʔ mimipnuʔuys ɫu t
  qe sx͏ʷsix͏ʷlt ɫu qe nk̓͏ʷul̓mn ɫu esyaʔ.
  Tl̓ šey̓ m nex͏ʷ mipnuʔuys
  ɫu t sx͏ʷsix͏ʷlts n̓e t čen̓ tix͏ʷ sx͏ʷsix͏ʷlt
  ɫu itox̣͏ʷ ɫu sx͏ʷsix͏ʷlts
  ɫu qe p̓x̣͏ʷp̓x̣͏ʷot qe Séliš.

  I think it will be good for all of our children
  to see this book;
  and all of us to learn how the
  white people are doing things.
  I also think it will be good for them to see
  in this book the truth.
  And then the children
  will learn all of the ways of our
  old people, our ancestors.
  I hope our children will learn more about
  all of our ways.
  Then from that, our children’s children,
  when they have children, they will learn
  the truth about the way the Salish lived,
  our old people.

  Page 144 - 148 — Pat Pierre

  show
  Stacks Image 1899
  Pat Pierre
  show
  X͏ʷʔit ɫu tsq̓sip ɫu qe nk̓͏ʷul̓mn ɫu qe
  sqélix͏ʷ c̓x̣ey es nɫpɫetptmm…
  x͏ʷu-u-uy u c̓x̣ey, c̓x̣ey x̣͏ʷq̓͏ʷoʔscut ɫu
  šey̓. C̓x̣ey č̓e ič̓ tam u q͏ʷo es tax̣͏ʷllus ɫu
  qe nk̓͏ʷul̓mn.
  ________________________

  Tam qe esyaʔ u l še u qe ec̓x̣ey. Puti
  x̣͏ʷa qe čk̓͏ʷink̓͏ʷnš ɫu puti qe es ččnčn̓im
  ɫu, ɫu unex͏ʷ qe nk̓͏ʷul̓mn ɫu qe
  sqélix͏ʷ. . . .N̓em tl̓šey̓ m eɫ yoyootwil̓š
  ɫu qe nk̓͏ʷul̓mn.
  ________________________

  Ɫu tsq̓sip ɫu qe cčiciɫlt ɫu tl̓ nisq̓͏ʷo
  ɫu t suyapi u tl̓ šey̓ u c̓x̣ey ct̓ix͏ʷllm.
  Qe cqeyx͏ʷɫlt u ye lʔe.
  Ye l qe šnúlex͏ʷ lʔe u qe qe ƛ̣lip.
  Č̓e tam k͏ʷtnúlex͏ʷ ye qe st̓úlix͏ʷ.
  U ɫu tsq̓sip ɫu putuʔ t še
  u cniʔek̓͏ʷ ɫu suyapi, esyaʔ ɫiʔe u qe
  st̓úlix͏ʷ, tl̓ čsunk͏ʷ u č̓ čsunk͏ʷ,
  tl̓ ƛ̓áq̓lex͏ʷ u č̓ c̓altúlex͏ʷ.
  Esyaʔ u sqlix͏ʷúlex͏ʷ.
  ________________________

  K͏ʷem̓t esyaʔ u qe es yoʔstem ɫu qeqs
  sck̓͏ʷul̓. Ta qe es q͏ʷn̓mscut ɫu t sʔiɫn.
  Ta qe es q͏ʷn̓mnscut t stem̓. Šimi qeqs
  čtem̓tn esyaʔ u qe es k͏ʷestm…
  ________________________

  Esyaʔ ɫu qe, ɫu sm̓im̓iʔ iše t suyapi iše
  cmimiʔntes es cu t suyapi, es custm
  "History." T qʔenple qe es custm
  "Sm̓im̓iʔ." Esyaʔ ɫu scq̓eʔey̓s u itam.
  X̣͏ʷl̓ šey̓ yetɫx̣͏ʷa qe es k̓͏ʷul̓i,
  sk̓͏ʷl̓ɫq̓ey̓mini. Sqélix͏ʷ scuwewlš u es
  q̓ey̓q̓ey̓, sqélix͏ʷ sck̓͏ʷɫpaʔx̣s.
  ________________________

  N̓em l še m ax̣ey m mipnuʔuys sic
  st̓ulix͏ʷ ye l šimi aʔac̓x̣eys ye q̓ey̓min.
  Mipnuʔuys ɫu unex͏ʷ sm̓im̓iʔ ɫu l še u
  ec̓x̣ey ɫu tl̓tsq̓sip u yetɫx̣͏ʷa.
  N̓em mipnuʔuys k̓͏ʷeʔs yoʔoq͏ʷisti ci
  k̓͏ʷiƛ̓t itnm̓us ɫu scq̓eyq̓eʔeys.
  Yetɫx̣͏ʷa ye l qe q̓ey̓min
  esyaʔ u itox̣͏ʷ ɫu es meyyeʔm.
  ________________________

  U tlciʔ k͏ʷn̓ew pɫiɫt ɫu q̓ey̓min k͏ʷɫu,
  k͏ʷɫu qe esyaʔ qe q̓ey̓ntem.
  Šey̓ k͏ʷn̓ew ɫu isnk͏ʷɫp̓x̣͏ʷp̓x̣͏ʷot ɫu ƛ̓e
  sqlqélix͏ʷ ɫu ƛ̓e čx̣͏ʷect tl̓
  clčɫʔupnspentč, tq̓nčɫsʔupnspentč,
  sp̓lčɫʔupnspentč, k͏ʷɫu iše meyyeʔm ɫu
  putiʔ snɫk͏ʷk̓͏ʷmiʔis ye st̓ulix͏ʷ, k͏ʷn̓ew
  q͏ʷamq͏ʷmt ɫu esyaʔ u itox̣͏ʷ ɫu
  iscmeyyeʔ ɫu x̣͏ʷl̓ šey̓.
  ________________________

  X̣͏͏ʷl̓ šey̓ u qe es uwewlši t sqelix͏ʷ—
  tma yoyoot ɫu qe nuwewlštn.
  Yoyoot u ep snʔeys.
  Ta qes x͏ʷeʔcin še qe ʔawʔawntm x͏ʷʔit.
  Ta qe es x͏ʷeʔcin še ƛ̓e miip ɫu qe
  scntels.
  ________________________

  X̣͏ʷl̓ šey̓ u yoyoot ɫu qe nuwewlštn. X̣͏ʷl̓
  šey̓ u yetɫx̣͏ʷa qe es mimeyeʔm ɫu qe
  sccm̓el̓t qeɫ k͏ʷnnuʔunms ɫu qe
  nuwewlštn…
  ________________________

  X̣͏ʷl̓ šey̓ yetɫx̣͏ʷa u iše qe, qe cuti,
  "K͏ʷmiʔ l čen̓ u ec̓x̣ey u t esyaʔ qe
  snk͏ʷsqélix͏ʷ eɫ cp̓lč̓uʔusm, u eɫ k͏ʷeʔeys
  ɫu qe nk̓͏ʷul̓mn. Eɫ c̓nap ɫu l snihew̓sm.
  X̣eyɫ k͏ʷn̓ew q͏ʷu eɫ yoyoot. K͏ʷn̓ew
  q͏ʷu eɫ yoʔpy̓ewt. Ta t stem̓ qeqs
  mʔečtmɫlt k͏ʷɫu qe eɫ k͏ʷnnuntm esyaʔ
  ɫu qe nk̓͏ʷul̓mn."
  ________________________

  Še ye iʔs meyyeʔm yetɫx̣͏ʷa ye ye
  sm̓im̓iʔ, tsn̓e cn cu "History," itam.
  ̓e, ƛ̓e čn cʔac̓ɫq̓ey̓mi
  u ac̓ʔac̓x̣n ɫu scq̓ey̓s ɫu suyapi, itam,
  itam une. X̣͏ʷa snspu,
  x̣͏ʷa sck̓͏ʷɫpaʔx̣, x̣͏ʷa stem̓ ɫu
  q̓ey̓nteʔes…
  ________________________

  Ɫu t qʔenple ɫu qe sqelix͏ʷ, ɫu qe
  ʔuwewlš ɫu qe m̓im̓iʔim̓ ɫu putiʔ qe es
  mistem ɫu tsq̓sip qe m̓iʔm̓ʔintem, šey̓
  ɫu itox̣͏ʷ. Šey̓ ɫu n̓em, n̓em ɫu n̓e čna es
  sunum̓t čna ac̓x̣eys ye q̓ey̓min n̓em cu,
  "Šey̓ ɫu une." X̣͏ʷl̓ šey̓ u yetɫx̣͏ʷa qe
  q̓͏ʷeyɫmiʔ qe es k̓͏ʷɫ q̓ey̓mini. Sqelix͏ʷ
  sm̓im̓iʔs, sqelix͏ʷ scmeyyeʔs, šey̓ ɫu
  qeqs tk̓͏ʷum. Šey̓ ɫu qes šʔiti. N̓eqs
  mipnuʔunms ye, ye t k̓͏ʷiƛ̓t; ye t suyapi,
  ɫu t k̓͏ʷiƛ̓t qs mipnuʔunms. "ʔa, k̓͏ʷ ɫ še u
  ec̓x̣ey. K̓͏ʷ šey̓."
  ________________________

  Es oym ɫu sqelix͏ʷ ɫu tsq̓sip. C̓x̣ey es
  k͏ʷupm, es k͏ʷplwism.
  K͏ʷem̓t q̓eyiʔim t sm̓im̓iʔ še č̓ tam u es
  tax̓͏ʷllus. Yetɫx̣͏ʷa qeɫ tx̣͏ʷmip. K͏ʷmiʔ,
  k͏ʷmiʔ eɫ tx̣͏ʷox̣͏ʷ, tx̣͏ʷmil̓š esyaʔ ɫu qe
  scmeyyeʔ n̓e qes miiʔims,
  n̓e qs mipnuʔunms k̓͏ʷi
  tam ci ci suyapi scq̓ey̓s.
  Č̓ tam u es tax̣͏ʷllus.
  Ɫu sqélix͏ʷ es mistes putiʔ.
  ________________________

  Ɫu t q͏ʷoyʔe ɫu čn cp̓x̣͏ʷtil̓š u čn̓es
  sunum̓t es m̓im̓ištw̓e. Es meyyeʔstm ɫu
  šey̓ x͏ʷic̓ɫtn ɫu l isx͏ʷsix͏ʷlt. Esyaʔ ɫu l
  islsileʔ, isx̣px̣epeʔ,
  t̓pt̓upiyeʔ. Esyaʔ n̓em x̣͏ʷiʔic̓ɫtn qs
  yoʔnuʔunms esyaʔ ɫu qe nk̓͏ʷul̓mn ɫu
  maliyemistn…
  ________________________

  Qe es tx̣͏ʷmim ɫu qe sm̓im̓iʔ ɫu sqelix͏ʷ
  sm̓im̓iʔs ɫu tl̓ tsq̓sip u yetɫx̣͏ʷa. K͏ʷmiʔ,
  k͏ʷmiʔ esyaʔ ɫu uɫ p̓x̣͏ʷp̓x̣͏ʷot sqélix͏ʷ
  k͏ʷmiʔ esyaʔ u ep sm̓im̓iʔ meyyeʔs ɫu l
  še u ec̓x̣ey ɫu unex͏ʷ l še u ec̓x̣ey.
  Yetɫx̣͏ʷa qe es q̓͏ʷeyɫmiʔsti ye x̣͏ʷl̓
  q̓eymin n̓e qs mipnuʔunms ɫu i tox̣͏ʷ;
  putu lše u ec̓x̣ey. Tam ɫu suyapi
  sm̓im̓iʔs…
  ________________________

  Še yetɫx̣͏ʷa lemlmtš u čn̓ep scuwewlš.
  K͏ʷmiʔ, k͏ʷmiʔ sunum̓t ɫu isnk͏ʷsqelix͏ʷ
  ɫu iscʔuwewlš.
  Ɫu qe es lq̓laq̓isti iše čn č̓uč̓awm ɫu n̓e
  x̣est ɫu i šušw̓eɫ, n̓e x̣est nx̣saqs,
  isclq̓laq̓ist, iscč̓uč̓aw, in nk͏ʷul̓mn, n̓em
  x͏ʷu-u-uy put čen̓ m čn̓eɫ k̓͏ʷɫʔac̓x̣mist m
  wičn — hayo! Cɫp̓im ɫu isnk͏ʷsqélix͏ʷ,
  es ƛ̓eʔems ɫu x̣est nx̣stin ye l st̓úlix͏ʷ.
  Nyoʔpy̓ew̓tn qs x̣ésti.
  Šey̓, šey̓ ɫu iscč̓uč̓aw.
  ________________________

  K͏ʷmiʔ l še u ec̓x̣ey.
  K͏ʷmiʔ esyaʔ ɫu isnk͏ʷsqélix͏ʷ u
  cp̓lč̓uʔusm u eɫ qllx͏ʷwiʔil̓š.  Many of the ways of our people of long
  ago, it is like they are being forgotten. . . .
  Those ways have, like, like separated
  from us as time went on. It is like our
  ways is going the wrong way.
  ________________________

  Not all of us are like that. There are still
  some of us who still hold on to the real
  ways of the people. . . . That is how our
  culture will become strong again.
  ________________________

  A long time ago, when we were met by
  the white people, from there on, our
  culture changed. We were chased until
  we came here. Here, in this area, is where
  we stopped. Our land is no longer big. A
  long time ago, when the white people
  came across the water, all of this land
  was ours, from island to island, from the
  south to the north.
  It was all Indian land.
  ________________________

  Then, we knew how to do all of our own
  ways. We were not without food. We did
  not go without anything. Whatever we
  needed, we had it all…
  ________________________

  All of our stories were told; when the
  white people came they called it
  “History”; we call it “Sm̓im̓iʔ” (our news).
  Everything they wrote is not right.
  That is why now we are working, making
  a book. The words of the Indian people are
  written in it; the Indian people’s thoughts.
  ________________________

  This is how the people will learn about
  our land, by reading this book.
  They will learn the real history from a
  long time ago to the present.
  The people will learn that the books that
  were written by others were lies; what
  they wrote was not the truth. Now, in
  our book, everything that is taught is
  straight.
  ________________________

  The book would be even thicker if
  everything was written in it.
  Then if my fellow elders
  older than fifty years old,
  sixty years old,
  seventy years old, if they
  would tell what they remember about the
  land, it would all be really nice, and it
  would be the true stories about that.
  ________________________

  That is why we are teaching our
  language—because our language has
  strength. It is strong and it has value. We
  do not say many words, but much is said.
  We do not say many words and already
  what we want to say is known.
  ________________________

  That is why our language has
  strength. That is why at the present time
  we are teaching our children to take back
  our language…
  ________________________

  That is why now we say, “I hope
  somehow all our fellow tribesmen will turn
  around and take back our ways. It will be
  put back in the middle. We would become
  strong again. We would be able to make
  our living again. Nothing would bother us
  if only we could take back all of our
  ways.”
  ________________________

  Now this that I am telling about, this
  news, a while ago I said “History”, it is
  not right. I was already in school when I
  looked at the writing of the white people,
  it was wrong. Maybe it was dreams or
  maybe someone’s thoughts that was
  written. . . .
  ________________________

  When our people spoke,
  told the stories
  that we knew of long ago, the stories
  were right. If someone listens to these
  stories, when someone looks at this
  book; they will say, “That is the truth.”
  That is why now we are doing our best to
  write this book. It is our peoples history,
  our stories that we are going to put in
  writing. That will be first. Then the white
  people will learn. “Yes, that is how it was.
  That is right.”
  ________________________

  The people of long ago were abused. It
  is like they were being pushed around.
  Then they would write history and it
  would turn out wrong. At the present
  time we will straighten it out. I hope, I
  hope the stories will all get straightened
  out, so that everyone will know that the
  white people’s writing is wrong. They are
  going in the wrong direction.
  The people still know the stories.
  ________________________

  Myself, when I was growing up I listened
  to the story telling. What was told to me
  I will give to my children. All of it to
  my daughters’ children, my sons’ children,
  my great-grandchildren. I will give it all
  to them so they may learn all of our
  ways, our medicines…
  ________________________

  We are straightening the history, the
  people’s history from a long time ago to
  the present. I hope that all of our elders
  of our people would tell their history and
  how it was, the real truth. At the present
  time, we are doing our best with this
  book, so that everyone will learn what is
  right, the truth. Not the white people’s
  history…
  ________________________

  So today, thank you that I have
  something to say. I hope, hope that my
  fellow tribesmen will listen to what I
  have said. When we went to sweat I
  have prayed that if my road is good, my
  sweats were good and my prayers and
  ways were good, it will go-o-o and
  someday I will look around and see —
  hayo! The people are lined up, doing the
  good things of this earth. We hope it will
  go in a real good way. That is my prayer.
  ________________________

  I hope that it will be that way.
  I hope all my fellow tribesmen will turn
  back to our ways.

  Page 150 — John Stanislaw

  show
  Stacks Image 3013
  John Stanislaw
  show
  Ɫu ƛ̓e es t̓x͏ʷt̓x͏ʷmulex͏ʷ ɫiʔe…
  K͏ʷem̓t šey̓ ɫu tsq̓si k͏ʷm
  ta epɫ ɫp̓ɫp̓ulex͏ʷtn ɫu tsq̓si.
  L še u ec̓x̣ey es mlk͏̓͏ʷmúlex͏ʷ u ta epɫ
  ɫp̓ɫp̓úlex͏ʷtn…
  ________________________

  Č̓e čmi u epɫ q̓͏ʷɫox̣͏ʷmi ɫu stmtem̓ ɫu
  tɫp̓ɫp̓úlex͏ʷtn yetɫx̣͏ʷa…
  _______________________

  K͏ʷem̓t ye x̣͏ʷa x͏ʷuʔuy
  yecč̓ʔe ɫu ck̓͏ʷɫči
  ɫu suyapi…
  _______________________

  U k͏ʷem̓t ye cx͏ʷu-u-uy yečč̓ʔe x̣͏ʷa ɫu
  ck̓͏ʷɫči suyapi u k͏ʷem̓t cuntm,
  "L še mk͏ʷlciʔ," u we tam
  sqlix͏ʷuʔulex͏ʷ še
  l še u qmintm.

  At this time the land has changed…
  So long ago, of course, there were
  not any land measurements done. All
  over the land, there were not any lands
  measured…
  ________________________

  Now, there are fences around lands
  that have been measured out…
  ________________________

  Something happened to the Indian
  lands when the white people arrived
  here…
  ________________________

  Then in later years, when the white
  people arrived, the people were told,
  “This is where you will live,” even
  though it was not their aboriginal land
  where they were put.

  Page 151 — John Stanislaw

  show
  Stacks Image 3053
  John Stanislaw
  show
  Iše x̣e ɫu n̓e es q̓ey̓q̓ey̓.
  X̣͏ʷa n̓em eɫ t qe sx͏ʷsix͏ʷlt, qe
  snk͏ʷsqélix͏ʷ…
  ________________________

  Tl še m es mimisteʔes, yosteʔes ɫu x̣͏ʷl̓
  qe nq͏ʷlq͏ʷeltn qe nuwewlštn.… Es
  čmiyepleʔ t šey̓ še n̓em el yoyoot ɫu
  qe sqlix͏ʷscut.
  ________________________

  X̣͏ʷa n̓em x̣͏ʷa c̓x̣ey taqs nɫeptmntm
  ɫu qe nq͏ʷlq͏ʷeltn
  ɫu qe cuut ec̓x̣ey.
  ________________________

  Ɫu tl čis cp̓ox̣͏ʷtil̓ši u q͏ʷu cuntm, "Ta
  qes nɫeptmntx͏ʷ ɫu an nuwewlštn," ɫu
  t p̓ip̓x̣͏ʷot u q͏ʷu cmeyeɫtm.
  ________________________

  Q͏ʷu es cunm, "Ta qes nɫeptmstx͏ʷ, ta
  qes x̣͏ʷelsstx͏ʷ ɫu an nq͏ʷlq͏ʷeltn u ɫu an
  nk̓͏ʷul̓mn."

  It is good when things are written down.
  Maybe it will be our children, our
  people…
  ________________________

  From this they will know and learn
  about our language… It is known
  that that our culture will become known
  again.
  ________________________

  In that way it is possible that our
  language and culture will not be
  forgotten.
  ________________________

  When I was growing up, I was told by
  my elders, “Do not forget your
  language.”
  ________________________

  I was told “Do not forget, do not let go
  of your language, or your culture.”

  Page 154 — Tony Incashola

  show
  Stacks Image 3093
  Tony Incashola
  photo courtesy Missoulian
  show
  Ɫu x̣͏ʷl̓ in x̣͏ʷlč̓musšn,
  x̣͏ʷl̓ šey̓ učn̓es q͏ʷeyɫɫmiʔ yetɫx̣͏ʷa.
  X̣͏ʷl̓ šey̓ u qe es k̓͏ʷul̓m ɫu qe sck̓͏ʷul̓
  yetɫx̣͏ʷa, tam x̣ʷl̓ q͏ʷoyʔe, tam x̣͏ʷl̓
  qʔenple, x̣͏ʷl̓ qe sx͏ʷsix͏ʷlt, x̣͏ʷl̓ qe
  x̣͏ʷlč̓musšn ɫu nk̓͏ʷuʔul̓mis.
  X̣͏ʷl̓ šey̓ u qe es q̓͏ʷeyɫmiʔ yetɫx̣͏ʷa.
  X̣͏ʷl̓ šey̓ u qe es nte: k͏ʷmiʔ eɫ
  yoʔnuʔuys ɫu qe sx͏ʷsix͏ʷlt ɫu ʔune
  nk̓͏ʷul̓mis ɫu qe x̣͏ʷlč̓musšn. N̓e eɫ
  k͏ʷeʔeys ɫu nk̓͏ʷul̓mis n̓em x͏ʷuy m eɫ
  yoyotwil̓š esyaʔ ɫu sqélix͏ʷ ye l st̓úlix͏ʷ.


  It’s for my ancestors, that is why I’m trying
  hard at this present time.
  That is why we are doing the work that we
  do now. It’s not for me, it’s not for us,
  it’s for, for our children,
  for our ancestors’ ways.
  That is why we are working hard today.
  That is what we think: I hope our children
  will re-learn the real ways of our ancestors.
  If the children will take back those ways,
  everyone will go and get strong again on
  this land.